Gaurav Gupta

Shakal Se Koi Nahi Lagta | Bonus jokes fromAmazon special

Shakal Se Koi Nahi Lagta | Bonus jokes fromAmazon special

[X]

Get daily dose of laughter!