Appurv Gupta

Fitness Freak and Samosa | YT #Shorts by Appurv Gupta aka GuptaJi | Stand Up Comedy

Fitness Freak and Samosa | YT #Shorts by Appurv Gupta aka GuptaJi | Stand Up Comedy

[X]

Get daily dose of laughter!